Tinnitus: příčiny, příznaky a léčba - Zdraví.Euro.cz (2023)


Slyšíte nepříjemné pískání, zvonění nebo šumění vuších, které ostatní nevnímají? Tento problém lékaři označují jako tinnitus. Jedná se o jakýsi šelest nebo šum, jehož intenzita, charakter a výška se vprůběhu času mohou měnit. Zatímco vakutních případech problém obvykle díky vhodné léčbě postupně vymizí, chronický tinnitus lze většinou potlačit pouze částečně.

Co je tinnitus?

Pod názvem tinnitus se ukrývá ušní šelest, který pacienti vnímají například jako šumění, zvonění, syčení, hučení, bzučení, pískání nebo třeba tikání vuších. Jedná se o sluchové vjemy, pro něž neexistuje žádný zdroj vokolním prostředí. Tinnitus tedy představuje jakési vnitřní zvuky, které pacientům často znemožňují vklidu odpočívat a soustředit se na běžné činnosti.

Termín tinnitus je odvozený zlatinského výrazu „tinnire“, co vpřekladu znamená zvonit. Typ a intenzita šumu se přitom u jednotlivých pacientů mohou výrazně lišit. Někdo slyší šelest jednostranně, jiný vnímá hluk vobou uších a další zase tinnitus popisují jako zvuky přímo vhlavě. Sluchové vjemy pak mohou být vysoké, nízké či hluboké a bývají mírné, příležitostné nebo také konstantní.

Epidemiologie

Vsoučasné době trpí ušním šelestem miliony lidí po celém světě a počet pacientů, kteří si vlékařských ordinacích stěžují na pískání, zvonění nebo hučení vuších, neustále roste. Jelikož se tyto problémy zároveň objevují u stále mladších pacientů, lidé začínají o tinnitu pomalu uvažovat jako o civilizační chorobě.

Chronický ušní šelest údajně trápí 10-15 % populace. Aby lékaři potíže klasifikovali jako tinnitus, musí se přitom jednat o vnitřní hluk, který je opakovaný a dlouhodobý. Skratšími intervaly šelestu se totiž setká více než polovina lidí a jsou tedy považovány za zcela normální součást života, která by měla sama od sebe vprůběhu času vymizet.

Zhruba u 1 % pacientů je tinnitus tak závažný, že výrazně ovlivňuje jejich každodenní fungování a snižuje kvalitu jejich života. Pokud jde o výskyt těchto komplikací vČeské republice, odhaduje se, že na našem území tinnitus pociťuje zhruba 600 až 700 tisíc lidí, přičemž počet případů obvykle svěkem stoupá.

Druhy tinnitu

Tinnitus je možné rozdělit do několika různých kategorií, a to především podle toho, jak dlouho se pacienti sobtížemi potýkají, nebo na základě zdroje, který šelest vuších vyvolal. Lékaři pak rozlišují subjektivní a objektivní tinnitus, akutní a chronický tinnitus, ale také několik dalších specifických typů, jako je tinnitus pulzatorický.

(Video) Živé vysílání: Vyléčený tinnitus - pískání a šum v uších Peter Studeník

Subjektivní tinnitus

Nejčastějším typem obtíží je subjektivní tinnitus, který tvoří zhruba 95 % všech případů. Sluchový vjem přitom nemá vazbu na žádný skutečný fyzikální zvuk, protože dané zvuky nejsou skutečné. Vnímá je tedy pouze daný pacient, zatímco okolí postiženého žádný šelest neslyší. Pro ostatní je tím pádem velice obtížně detekovatelný a měřitelný.

Objektivní tinnitus

Pokud je za rozvoj obtíží zodpovědný skutečný zdroj zvuku, který se nachází vblízkosti pacientova sluchového ústrojí, hovoříme o objektivním tinnitu. Daný zvuk tedy může slyšet nejen samotný pacient, ale i jeho okolí, přičemž obvykle mívá charakter lupání nebo třeba bručení. Tato forma je nicméně velice vzácná a lékař ji může odhalit například za použití fonendoskopu.

Akutní tinnitus

Na základě délky trvání obtíží lékaři rozlišují akutní tinnitus, který se rozvíjí poměrně rychle a náhle, není tak častý jako chronická varianta a trvá méně než šest měsíců. Po odbourání spouštěče, kterým může být například zánět, úraz hlavy nebo zvukové trauma, se nervové buňky vmozku regenerují a sluchové vjemy postupně vymizí.

Chronický tinnitus

Pokud šelest vuších přetrvává a stane se běžnou součástí pacientova života, jedná se o chronický či konstantní tinnitus. Ten je častější, trvá déle než půl roku a vzhledem ktomu, že spřibývajícími týdny a měsíci šance na jeho odstranění klesá, pacient obvykle musí šum přijmout a naučit se sním žít.

Neurologický tinnitus

Tento typ šelestu vuších bývá zapříčiněn například Ménièrovou nemocí, která výrazně ovlivňuje centrální nervovou soustavu. Často se pojí sdoprovodnými zdravotními komplikacemi, kam patří například točení hlavy, závratě a problémy sudržováním rovnováhy.

(Video) Jak se zbavit pískání v uších (tinnitus)

Senzorický tinnitus

Velkou část pacientů potýkajících se sušním šelestem trápí konkrétně senzorický tinnitus neboli smyslový tinnitus, který představuje typický vedlejší projev poškozeného sluchového ústrojí. Obvykle bývá způsoben různými poruchami, které ovlivňují způsob, jakým mozek zpracovává zvuk.

Somatický tinnitus

Vtomto případě se jedná o tinnitus, který se pojí hlavně ke konkrétnímu fyzickému pohybu nebo dotyku uvnitř ucha. Signály přicházející zrůzných částí těla jsou pak narušené, objevuje se svalová křeč vuchu nebo krku a tyto obtíže jsou doprovázeny šelestem vuších. Na vině ovšem mohou být i jiné mechanické zdroje či dentální problémy.

Pulzující tinnitus (pulzatorický tinnitus)

U některých pacientů bývá tinnitus synchronní a slyšitelný společně skrevním pulzem, a proto se označuje jako pulzatorický. Způsobuje ho přirozený tok krve, ale na vině může být také zvýšená krevní turbulence vblízkosti ucha nebo život ohrožující stav vyvolaný přítomností aneurysmatu karotické tepny nebo jako důsledek disekujícího aneurysmatu.

Jaké má tinnitus příčiny?

Tinnitus sám o sobě není nemocí, kterou by bylo možné vyléčit. Jedná se spíše o příznak jiných obtíží, ačkoliv přesnou příčinu se lékařům dosud nepodařilo jednoznačně určit. Může se objevit u pacientů jakéhokoliv věku, postihuje ženy i muže, a ačkoliv největší procento výskytu připadá na seniory a jedince vystavené většímu hluku, stále přibývá případů mezi mladšími pacienty.

Existuje mnoho různých teorií, které vysvětlují, co šelest vuších způsobuje, a lékaři identifikovali také celou řadu rizikových faktorů, které mají na rozvoj těchto obtíží vliv. Přesný mechanismus jejich vzniku však stále není známý. Mezi spouštěče tinnitu patří například:

 • poškození sluchu vlivem příliš hlasitých zvuků (hudba, stavební stroje, výstřel),
 • poranění voblasti uší, krku nebo hlavy (různé úrazy, perforace ušního bubínku),
 • zánět zevního zvukovodu, zánět středního ucha, Ménièrova nemoc,
 • převodní vada sluchu (percepční porucha sluchu),
 • užívání některých léků (například analgetika, antibiotika, chemoterapeutika či antivirotika),
 • neurologická onemocnění (roztroušená skleróza, poranění temporomandibulárního kloubu…),
 • metabolická onemocnění (cukrovka, hyperlipidémie, deficit vitamínu B12),
 • psychiatrická onemocnění (úzkosti, deprese),
 • výkyvy krevního tlaku,
 • stařecká nedoslýchavost,
 • zubní obtíže,
 • dlouhodobý stres,
 • blokáda krční páteře,
 • ušní mazová zátka,
 • Lymeská borelióza,
 • ateroskleróza,
 • otoskleróza,
 • tympanoskleróza,
 • nádory.

Mezi časté příčiny obtíží patří různá traumata. Podle lékařů může způsobit tinnitus sport, a to ve chvíli, kdy dojde kporanění ucha nebo třeba kúrazu voblasti hlavy a krku. Tinnitus ovšem může být také důsledkem chronického napětí krčních svalů a za rozvojem obtíží někdy stojí také dysfunkce čelistního kloubu nebo poškození spánkového kloubu.

Objektivní ušní šelesty mohou vznikat na podkladu patologie cévního zásobení ucha nebo jeho okolí (aneurysma, komprese arteriálního řečiště nebo arterio-venosní spojky). Kromě toho se však tento typ tinnitu někdy rozvíjí ve středoušních svalech, a to buď voblasti nervus facialis či nervus trigeminus. Často navíc bývá spojený se spasmy vpříslušné inervační oblasti.

(Video) How to get rid of Tinnitus naturally

Pokud se tinnitus pojí se zhoršením sluchových funkcí, jedná se o tzv. sluchový tinnitus. Vopačném případě jde o tinnitus senzomotorický, který sice žádné zhoršení sluchových funkcí nezpůsobuje, ale jeho existence může souviset spohybovým systémem.

Jaké má tinnitus příznaky?

Pacienti většinou popisují, že vuších slyší zvláštní šum nebo šelest. Tyto zvuky jsou nicméně subjektivní a každá osoba je může pociťovat jiným způsobem. Zatímco u některých se jedná o nepřetržitý hluk, který je vprůběhu času stejně silný, jiní si stěžují na příležitostné problémy nebo na šelest, jehož intenzita je proměnlivá a závisí na různých faktorech.

Obtíže pacienti zpravidla nejvíce vnímají večer při usínání nebo ve chvíli, kdy odpočívají, jsou vklidu a kolem nich je větší ticho. Šelest může být přitom nárazový a mírný, ale vněkterých případech může jeho intenzita stoupnout takovým způsobem, že ho pacient vnímá permanentně a dokonce i přes působení vnějších zvuků. Pacienti přitom tinnitus nejčastěji popisují jako:

 • šumění,
 • pískání,
 • hučení,
 • zvonění,
 • tikání,
 • cvakání,
 • bzučení,
 • bručení,
 • syčení,
 • mlaskání,
 • dunění,
 • praskání.

Neustálý hluk, který pacienti slyší, může mít výrazný vliv na kvalitu jejich života. Tinnitus totiž zhoršuje jejich soustředění, což se může projevit vpráci, ale i při výkonu běžných činností. Šum navíc může pacienta obtěžovat natolik, že si není schopen ani dostatečně odpočinout a může trpět nespavostí. To pak negativně ovlivňuje jeho společenský život a vztahy.

Kromě výše zmíněných obtíží se objevují také další potíže, kam patří hlavně deprese, problémy spamětí, celková únava nebo třeba bolesti hlavy. Tinnitus je navíc často spojený snegativními emocemi, jako je například zoufalství, strach či neklid.

U mnoha pacientů trpících tinnitem se pak vyskytuje také sluchová ztráta, která může ovlivnit signály odeslané zucha do mozku. Tinnitus a ztráta sluchu jsou však dvě odlišné věci. Pokud slyšíte šelest vuších, rozhodně to neznamená, že automaticky ohluchnete. Sluchadla mohou navíc projevy tinnitu zmírnit a sluchovou ztrátu zároveň napravují.

Přibližně u 40 % pacientů, kteří se stinnitem potýkají, se objevuje také hyperakuze. To znamená, že jsou přecitlivělí na běžné zvukové podněty, které ostatní vůbec nevnímají. Jedná se o zvuky o síle 70-80 dB, které mohou u nemocných vyvolávat nepříjemné pocity či dokonce nesnášenlivost.

(Video) Paradentóza příznaky a léčba

Diagnostika

Aby bylo možné stanovit přesnou diagnózu, pacient musí podstoupit komplexní lékařskou prohlídku. Ta zahrnuje odebrání anamnézy, fyzikální vyšetření, audiologické vyšetření, ale i specifické testy určené kměření hladiny tinnitu. Kromě toho se provádí také RTG, CT či magnetická rezonance, neurologické vyšetření, ale i vyšetření na stomatologii.

Tinnitus a jeho léčba

Pacienty většinou nejvíce zajímá, jaká existuje pro tinnitus léčba, jak zmírnit tinnitus a jaké léky na tinnitus jsou dnes dostupné. Ačkoliv přesná příčina obtíží není dosud známá, existuje několik způsobů, jak problémy účinně zvládnout a alespoň částečně šelest vuších ztlumit.

Důležité je vprvní řadě pokusit se najít problém, který tinnitus vyvolal, a ten následně odstranit. U akutního tinnitu se lékaři nejprve pokusí vyloučit jako příčinu ušní onemocnění. Poté zahájí vhodnou léčbu pomocí léků či infuzí, což vede ke zlepšení krevní cirkulace vpacientově mozku. Jedná se například o Tebokan na tinnitus, dále pak o lék na tinnitus, jako je Betahistin či Betaserc.

Jak vyléčit tinnitus, pokud se jedná o chronickou formu? Ačkoliv existují metody, které pomáhají tyto nepříjemné komplikace potlačit, pacienti se často musí smířit stím, že se problémů nikdy úplně nezbaví, a musí se snimi naučit žít. Pomoci však mohou některé zdoporučovaných způsobů léčby, které by měly obtíže částečně eliminovat.

Jednou zmožností je zvuková terapie, díky které šum ustupuje do pozadí. Můžete si stáhnout terapeutické nahrávky na internetu, ale používá se také maskování tinnitu. Do uší pacienta jsou vtomto případě pomocí sluchadel či noiseru (zevní generátor šumu) přehrávány vnější zvuky, které napomáhají maskovat hučení, pískání nebo zvonění způsobené tinnitem. Může se přitom jednat o bílý šum, speciální zvuky nebo nízkou úroveň hudby, ale růžový šum tinnitus také zmírňuje

Kromě výše zmíněných způsobů pomáhá na tinnitus rehabilitace a fyzioterapie, a to především ve chvíli, kdy se jedná o somatosenzorický tinnitus, který je spojován sporuchami krční páteře a čelistního kloubu nebo straumatickým poraněním voblasti hlavy a krku (například whiplash, což je poranění páteře vdůsledku prudkého nárazu při autonehodě).

Cviky na tinnitus je vždy vhodné provádět pod dohledem specialisty. Základem rehabilitace je uvolnění aktivních svalových spasmů, mobilizace krční páteře, uvolnění žvýkacích svalů včetně ústního dna a nácvik relaxačních či aktivačních technik. Problémy s pohybovým aparátem nicméně nepatří mezi nejčastější příčiny obtíží, a proto tinnitus cviky nemusí nijak ovlivnit.

(Video) Jitka Bičíková: Podceňovaná lymfa a pravda o lymfodrenážích - rozhovor o naší druhé "bílé" krvi

Další možnosti léčby tinnitu:

 • TRT terapie (Tinnitus Retraining Therapy) – napomáhá menšímu vnímání šelestu,
 • TSM metoda – usměrňuje činnost vybraných částí mozku vlivem aplikace elektrického proudu do mozkové kůry,
 • pobyt vbarokomoře – pacienti dýchají čistý kyslík a jsou vystaveni stejnému tlaku, jako by byli 15 metrů pod vodou,
 • chirurgická léčba – ve specifických případech, jako jsou například různé nádory mozku, chronické ušní záněty nebo perilymfatické píštěle,
 • relaxační techniky, psychologická terapie a poradenství,
 • terapie nízkovýkonným laserem,

Lidé trpící tinnitem by se obecně měli vyhnout stresu, jelikož tinnitus a stres představují velice špatnou kombinaci, přičemž stresové faktory mohou šelest vuších výrazně zhoršovat. Dále je dobré vyvarovat se hlasitým vjemům a konzumaci přílišného množství alkoholu, kofeinu, soli, kořeněných jídel a glutamátů.

Pokud jde o to, co zhoršuje tinnitus, dejte si pozor také na nadměrné užívání aspirinu a některých druhů antibiotik. Kromě toho někteří doporučují také bylinky na tinnitus, jako je například ginkgo biloba, které jsou součástí volně dostupných léků na rozšíření cév vmozku.

Zdroje: ftn.cz, fyziosvet.cz, fyzioklinika.cz

FAQs

Co zhoršuje tinnitus? ›

Mezi ně patří nejčastěji výkyvy krevního tlaku, obtíže s krční páteří, ušní mazová zátka, poranění ucha, aterosklerosa, stres. Bohužel se daleko častěji vyskytují případy, kdy příčina tinnitu není nalezena.

Jak jsem si Vylecil tinnitus? ›

Tinnitus není nemoc, ale symptom, který něco ohlašuje. Proto jej nelze vyléčit, ale je potřeba najít příčinu jeho vzniku a tu odstranit. Pokud na ORL dorazíte s akutním tinnitem včas, budou se lékaři snažit o prokrvení vašeho vnitřního ucha. Toho dosáhnou pomocí léků nebo infuzí.

Jak se naučit žít s tinnitem? ›

Vychutnávejte zvuk a poslouchejte své okolí. Noste TCI. Jestliže jste v kontaktu s jinými lidmi s tinnitem, „neupevňujte“ jeden druhého ve víře, že žijete v utrpení. Učte se relaxovat a žít sebevědomě.

Jak se zbavit hučení v hlavě? ›

Ideálním řešením je pak využití AVS přístroje, který lze používat v domácím prostředí bez nutnosti návštěvy odborníka, a to kdykoliv, pokud jsou potíže s pískáním v uších akutní a intenzivní. AVS přístroj je ještě účinnější alternativou k tzv. zevnímu generátoru šumu (tinnitus masker), který se nosí jako sluchadlo.

Proč slyším tlukot srdce v uchu? ›

U pulzatilního tinnitu kopíruje zvuk Váš tlukot srdce

Hlavními příčinami bývají nepravidelné cévy, vysoký krevní tlak, anémie, ateroskleróza, nádory v hlavě či krku nebo problémy se spojením mezi tepnami a žílami. Pulzatilní tinnitus je často tedy příznakem nějaké jiné choroby.

Jak zlepšit svůj sluch? ›

Pro zlepšení sluchu si mohou pořídit například sluchadla nebo třeba začít s meditací, která jim pomůže lépe se soustředit na zvuky, které je obklopují. Sluchadla jsou zdravotnický prostředek, který pomáhá řešit ztrátu sluchu, ale jóga a meditace mohou pomoci lépe snášet stres a ulevit si od něj.

Jaké léky na tinnitus? ›

V současnosti neexistuje léčivo nebo metoda, která by fungovala u všech pacientů. Nejprve se lékař ujistí, zda není na vině mazová zátka nebo ušní onemocnění. Dále se používají léky zvyšující prokrvení vnitřního ucha (např. betahistin), kortikosteroidy a vitaminy (B6, B12).

Jak nemyslet na tinnitus? ›

Standardem při akutním tinnitu se stala na většině pracovišť infúzní terapie – především pomocí kortikoidů s/nebo léky s vasodilatačními účinky (rozšiřující cévy). Zpravidla pacient obdrží jednou denně kombinaci dávky léků, které mají prokrvující a protizánětlivé účinky.

Proč mi píská v uších? ›

šum či šelest, pískání v uchu se odborně nazývá tinnitus. Je to velice nepříjemný zvuk a člověk má pocit, že tento zvuk vychází z venku, což ve většině případů pravdou. Zvuk může vzniknout v důsledku spasmu svalů, které pak vyvolají zvuk podobný prasknutí ve středním uchu.

Jak usnout při tinnitu? ›

Generátory bílého šumu

Jestli chcete vyzkoušet, jak na Vás bílý šum působí, zkuste chvíli sedět u větráku nebo puštěného kohoutku. Pokud tyto zvuky pomohou maskovat nebo úplně potlačit zvuk způsobený tinnitem, možná by se Vám generátor bílého šumu hodil.

Co může způsobit tinnitus? ›

Dalšími možnými příčinami vzniku tinnitu jsou ucpaný zvukovod, virové infekce, poranění ucha a krvácení z něj, nádory, ale také prodělané choroby postihující přímo sluchový aparát, jako je chronický zánět středního ucha, stařecká nedoslýchavost a Meniérova nemoc (vyznačuje se nevolností, závratěmi a sluchovými šelesty) ...

Co mi pomohlo na tinnitus? ›

Když se tinnitus objevil, byl jsem na několika ORL vyšetřeních a bral léky na prokrvení. Po třech měsících léčby mí lékaři oznámili, že mám chronický tinitus, který nelze vyléčit. Doporučili mi si na tinnitus zvyknout.

Co způsobuje hučení v hlavě? ›

Pomáhají i kyslíková terapie: pacient přes masku vdechuje stoprocentní kyslík, aby se zlepšilo zásobování vnitřního ucha kyslíkem a povzbudila regenerace smyslových buněk. Účinná je i akupunktura, jóga, hypnoterapie.

Jak rozpustit ušní maz? ›

K čištění zvukovodu můžete použít speciální kapky či spreje, které pomohou ušní maz změkčit, rozpustit a odstranit z ucha. Další možností je použití ušních svící. Hořící ušní svíce vytváří teplo a mírné vakuum, které pomohou ušní maz změkčit a vytáhnout u ucha ven. Většinou stačí uši čistit 1x týdně.

Co na zánět zvukovodu? ›

Léčba nemoci spočívá nejprve ve vyčištění zvukovodu (lékař používá speciální škrabky, k výplachu používá relativně silný proud vody). Po vyčištění předepíše kapky, které sníží otok ucha, což pomůže lepšímu provzdušnění zvukovodu – to pomůže léčit zánět.

Jak odstranit pískání v uších? ›

Pokud je tinnitus důsledkem poškození sluchu často pomůže naslouchátko, které šum nahradí běžnými zvuky z okolí. Jestli naslouchátko potřebujete nejlépe vyhodnotí váš ORL lékař. Hučení v uších obtěžující v noci zkuste překrýt např. nahrávkou hoření ohně, zvuky deště, bouře či přírody.

Co zhoršuje sluch? ›

Hlasitá hudba ve sluchátkách může vést k hluchotě

“ Odborníci ze Světové zdravotnické organizace upozorňují na to, že zhoršující se sluch může souviset s příliš častým poslechem hlasité hudby ze sluchátek v mladším věku. Ale také s pravidelnými návštěvami hlučných diskoték nebo koncertů.

Jak obnovit sluch? ›

Kvalita života. Obnovení sluchu obnovuje také kvalitu života jedince,protože se tak můžeme opět zapojit do denního dění kolem sebe. Naslouchátko pomáhá slyšet zvuky co nejpřirozeněji a pomáhá obnovit úroveň sluchu až téměř na hranici, kterou jsme měli před jeho ztrátou.

Jak cvičit sluch? ›

Sluchovou pozornost můžeme procvičovat na řadě slov, kdy dítě má tlesknout (vyskočit), pokud uslyší dohodnuté slovo. U starších dětí využijeme aktivitu k detekci slov začínajících na stejnou hlásku.

Co je TRT terapie? ›

Substituční léčba testosteronem, substituční terapie testosteronem neboli TRT (zkratka pochází z anglického názvu testosterone replacement therapy) je hormonální léčba, kterou může lékař předepsat muži s nedostatkem testosteronu.

Co je to Menierova choroba? ›

Ménièrova choroba je onemocnění vnitřního ucha vznikající na podkladě dysfunkce endolymfatického saku. Ženy i muži jsou postiženi stejně často. Onemocnění se vyskytuje především u pacientů ve věku 30–60 let.

Co je to ušní šelest? ›

Šelest ušní (lat. tinnio = cinkat) je zvuk nejrůznějšího charakteru, většinou vnímaný subjektivně. Zatímco na postiženého často působí nepřetržitě, brání soustředění, spánku, odpočinku apod., pro okolí je neslyšný.

Co mám dělat když neslyším na jedno ucho? ›

U lidí s jednostrannou ztrátou sluchu mohou sluchadla výrazně pomoci. Sluchadlo, které zachycuje zvuk z vaší neslyšící strany a přenáší ho do lepšího ucha, se nazývá CROS. Řešením CROS můžete slyšet zvuky z neslyšící strany.

Co znamená když píská v pravém uchu? ›

Zvoní-li v pravém, mluví se pravda; zvoní-li v levém, lež. Kousne-li se v tomto pří- padě ten, komu v uchu zvoní, do jazyku, kousne prý se i osoba, jež o něm mluví; tím lze prý se snadno pomstíti hned tomu, kdo o nás mluví lež.

Co znamená když mi píská v levém uchu? ›

Nicméně příčin pískání v uších mimo defekt vnitřního ucha může být několik od bloku páteře, přes hypertenzi, onemocnění srdce po mazovou zátku, přičemž pro zjištění jeho původu byste měl navštívit minimálně ORL lékaře.

Jak se zbavit tinnitu kniha? ›

Tak vznikla kniha - Vyléčil jsem si tinnitus. V knize popisuji můj příběh od doby, kdy se u mě tinnitus objevil, strach a beznaděj, kterou jsem prožíval, věci, které mi pomohly, a věci, kterými jsem si naopak škodil. V detailu popisuji léčbu, která mi pomohla tinnitus úplně vyléčit.

Jak ignorovat tinnitus? ›

Záměrně nevěnujte zvukům přílišnou pozornost.

Zaměřením pozornosti se zesiluje subjektivní vnímání zvuku. Pokud pozornost naopak zaměříte jinam, dojde postupně k tzv. habituaci – naučíte se ignorovat tinnitus, stejně jako tikot svých hodinek. Tinnitus není indikátor nějakého nebezpečného onemocnění!

Jak zlepšit sluch diskuze? ›

Zdravý pohyb a pravidelné cvičení s hlubokým dýcháním a ideálně na čerstvém vzduchu přispívá k dobrému okysličení krve, posílení krevního oběhu a lepšímu průtoku krve sluchovým systémem. Přestat kouřit - Sluch může zhoršit i kouření.

Jak se zbavit mazové zátky? ›

K čištění zvukovodu můžete použít speciální kapky či spreje, které pomohou ušní maz změkčit, rozpustit a odstranit z ucha. Další možností je použití ušních svící. Hořící ušní svíce vytváří teplo a mírné vakuum, které pomohou ušní maz změkčit a vytáhnout u ucha ven. Většinou stačí uši čistit 1x týdně.

Jak probíhá vyšetření na ušním? ›

Vyšetřují se obě uši – nejdříve vždy lépe slyšící ucho. Pacientovi jsou na hlavu nasazena sluchátka, do ruky dostane tlačítko a do sluchátek jsou mu vysílány tóny definované výšky a intenzity. Jeho úkolem je vždy zmáčknutím tlačítka dát najevo, že vyšetřované ucho daný tón slyší.

Videos

1. ŽIVĚ: Kryštof Koucký - Vnitřní dítě a vnitřní zranění
(Příznaky transformace)
2. Jak si uvolnit krční páteř? Radí terapeut Josef Vrba
(Příznaky transformace)
3. ŽIVĚ: Rostislav Němec - SLEZINA - sladkosti života i naše imunita
(Příznaky transformace)
4. Michal Křupka - Existuje opravdu chronická lymská borelióza? (Pátečníci 30.8.2019)
(LLionTV)
5. Fabry's Disease: What You Should Know | Anjay Rastogi, MD, PhD | UCLAMDChat
(UCLA Health)
6. Heart Arrhythmia, Causes, Signs and Symptoms, Diagnosis and Treatment.
(Medical Centric)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated: 11/28/2022

Views: 5982

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.